Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. En in uw dossier worden gegevens opgenomen die ik, na uw explicite toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen en ik ben gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op www.acupunctuur.nl

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens.

Geheimhouding
Alleen ik als uw behandelaar en een waarnemer bij afwezigheid van mij (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie /intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Factuur en privacy

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens waarmee u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving: Nota Acupunctuurbehandeling (prestatiecode 24104)
  • De kosten van het consult

Cookies 

Als u mijn website bezoekt wordt er 1 functionele cookie geplaatst op uw computer, deze is nodig om de website te laten functioneren. Als u de browsingsessie beëindigt wordt deze cookie verwijderd. 

Details privacybeleid

Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in de speciaal daarvoor aangelegde map in de wachtruimte of stuur ik u op verzoek kosteloos toe per email.